Mediacja sądowa

Jeżeli spór zawisł już przed sądem, sąd - z własnej inicjatywy - może skierować strony do mediacji aż do zamknięcia pierwszego posiedzenia wyznaczonego na rozprawę. Po tym terminie, sąd może skierować strony do mediacji tylko na zgodny wniosek stron.

Natomiast strony - a zwłaszcza ich pełnomocnicy - mają pełną swobodę w zgłaszaniu wniosków o skierowanie sprawy do mediacji, w całym toku postępowania. 

  

Zgłaszając wniosek o skierowanie stron do mediacji, strony mogą wskazać osobę mediatora, któremu chcą powierzyć prowadzenie mediacji, jak również wnieść o wyznaczenie terminu do mediacji (np. dłuższego niż miesiąc).

Mediator - po otrzymaniu z sądu postanowienia o wyznaczeniu go mediatorem w danej sprawie - niezwłocznie podejmuje kontakt ze stronami i - w razie zgody na mediacje - umawia spotkania.

Z przebiegu mediacji, mediator sporządza protokół, który wysyła do sądu (stronom przekazując odpis protokołu). W protokole wskazuje się  podstawowe informacje o mediacji: miejsce i czas jej prowadzenia,  uczestników oraz informację o wyniku mediacji. Jeśli strony zawarły ugodę, stanowi ona załącznik do protokołu i przesyłana jest do sądu.