Klauzula mediacyjna

"W razie zaistnienia sporu wynikającego z niniejszej umowy, strony - przed wszczęciem postępowania w sądzie powszechnym lub arbitrażowym - podejmą próbę ugodowego rozwiązania tego sporu w drodze mediacji. Mediacja będzie prowadzona przez mediatorów ośrodka mediacyjnego PRAWO I MEDIACJE KUJAWA / KWIATKOWSKA z siedzibą w Warszawie, zgodnie z regulaminem tego ośrodka, obowiązującym w dniu, w którym ośrodek otrzymał wniosek, którejkolwiek ze stron, o przeprowadzenie mediacji."

Każdy prawnik wie, że umowę pisze się na złe czasy czyli na wypadek sporu, jaki może wyniknąć w związku z umową. Jeśli współpraca między stronami przebiega pomyślnie, umowy spoczywają zapomniane na dnie szuflad. Ale kiedy dochodzi do sporu - teoretycznie - precyzyjne zapisy umowy powinny pozwolić na szybkie jego rozstrzygnięcie. Teoretycznie - bo w praktyce nie zawsze jest to możliwe i strony zaczynają negocjować. Kiedy negocjacje nie przynoszą pożądanych rezultatów, wówczas strony na ogół decydują się na skierowanie sprawy do sądu. Nie musi tak być, bowiem strony mogą, a nawet powinny na etapie negocjowania umowy, zadbać o klauzulę rozjemczą. Umowa zawierająca postanowienie, zgodnie z którym przed wstąpieniem na drogę sądową, strony zobowiązały się dążyć do rozwiązania ewentualnego sporu w drodze mediacji, stwarza większe szanse na polubowne rozwiązanie sporu. Gdy nadejdą wspomniane złe czasy, a negocjacje nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, skonfliktowane strony mają jeszcze szansę na szybkie i satysfakcjonujące dla nich obu rozwiązanie sporu w drodze mediacji.

Z tego względu zachęcamy, aby na etapie negocjowania umów z kontrahentami, zamieszczać w umowach postanowienia dotyczące mediacji, tzw. klauzulę mediacyjną. Obok przykładowa treść takiej klauzuli.